Avís legal

D´acord amb la normativa vigent de seguretat de dades personals, les dades facilitades voluntàriament pels usuaris del lloc web Castellnou Edicions seran incloses en els fitxers automatitzats corresponents, amb la finalitat de comunicar-los qualsevol modificació del servei i les diferents ofertes que puguin ser del seu interès, llevat d´indicació expressa en sentit contrari.

Les dades personals no es comunicaran ni se cediran a tercers en cap cas, si no és amb el consentiment previ de l´usuari expressat per escrit.

Tot usuari que hagi facilitat les dades personals a través del lloc web Castellnou Edicions o de qualsevol dels seus segells editorials té dret, d´acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a accedir a aquestes dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament.

Per exercir aquest dret, l´usuari ho haurà de comunicar per escrit a Castellnou Edicions carrer de Muntaner 231, 08021 Barcelona, Espanya.

Castellnou Edicions
Carrer Muntaner, 231 08021 Barcelona
Tel.: 93 496 14 00
Adreça electrònica: info@castellnouedicions.com