Avís legal

Avís legalDades del Responsable
Identitat del Responsable: DIDACTA PLUS S.L.
Nom comercial: Castellnou
NIF/CIF: B67126607
Direcció: Muntaner, 231, 2n 1ª B. 08021, Barcelona (Barcelona)
Correu electrònic: info@castellnouedicions.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 46219, llibre 1276, foli 51, full 513269, el 03-12-2017

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Castellnou (DIDACTA PLUS S.L.), com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plena garantia i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels nostres usuaris.

A aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relativa a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi l’accés) de les pàgines de la web, integrants al lloc web de Castellnou incloent els continguts i serveis a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web http://castellnouedicions.com (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal http://castellnouedicions.com.

Dades personals que recaptem i com ho fem

Llegir la Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb Castellnou. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il•lícites o lesives o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web es prohibeix:
      • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a no ser que compti amb l’autorització dels legítims titulars;
      • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
      • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la seva utilització de la web http://castellnouedicions.com, l’usuari es compromet a no tenir cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de Castellnou o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal http://castellnouedicions.com o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

Tanmateix, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són totalment fiables i que, per tant, http://castellnouedicions.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Castellnou poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, de les quals la seva titularitat correspon en exclusiva a DIDACTA PLUS S.L., assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda a les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel•lectual i industrial

En virtut de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa en la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Castellnou. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de Castellnou.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contingut sense caràcter exhaustiu el text, software, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), podcasts, fotografies, material audiovisual i gràfic, està protegit per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals als quals Espanya és part, i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel•lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Castellnou indicant:
      • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer         diferent de l’interessat.
      • Senyalitzar els continguts protegits pels drets de la propietat intel•lectual i la seva ubicació en la web l’acreditació dels drets de la propietat intel•lectual senyalitzats i         declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Exclusió de garanties i responsable

DIDACTA PLUS S.L. (Castellnou) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ser causa de:
      • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
      • L’ús il•lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
      • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per a tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
      • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il•legal o indegut de la present pàgina web.

Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general les relacions entre els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació d’Espanya i als jutjats i tribunals de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal http://castellnouedicions.com, per favor escriu a info@castellnouedicions.com

                                                                              L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 18-06-2018.Política de privacitatLa teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals a aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a http://castellnouedicions.comcom usuaris sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recolliran del menor d’edat les dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares, no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades professionals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i confiable, i per això volem compartir els nostres principis respecta la teva privacitat:
      • Mai sol•licitarem informació personal a menys que realment sigui necessari per prestar-te els serveis que ens requereixes.
      • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
      • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

És precís advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció de les exigències legislatives o d’autocor regulació, així que s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari on es recol•lectin dades de caràcter personal.

Castellnou ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, conegut com al Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del Responsable: DIDACTA PLUS S.L.
Nom comercial: Castellnou
NIF/CIF: B67126607
Direcció: Muntaner, 231, 2n 1ª B. 08021, Barcelona (Barcelona)
Correu electrònic:info@castellnouedicions.com
Activitat: Comercialització de material educatiu

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 46219, llibre 1276, foli 51 i full 513269, el 03-12-2017

A efectes del que hi diu al Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis web, rebran el tractament de les dades d’Usuaris de la web i els subscriptors.

Per al tractament de les dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:
      • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre et demanarem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a una o diverses finalitats específiques que t’informem prèviament amb absoluta transparència.
      • Principi de minimització de dades: Només et sol•licitarem les dades estrictament necessàries en relació a les finalitats per les quals les demanem. Les mínimes possibles.
      • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran conservades no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
      • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a Castellnou procedeixen del Formulari de registre.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Castellnou estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:
      • Sol•licitar l’accés de dades personals relatives a l’interessat
      • Sol•licitar la seva rectificació o supressió
      • Sol•licitar la limitació del seu tractament
      • Oposar-se al tractament
      • Sol•licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, d’entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. DIDACTA PLUS S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per a motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lletra mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:
      • El tractament estigui basat en el consentiment.
      • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
      • El tractament s’efectués per medis automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de protecció de Dades, si consideren que el tractament de les dades personals que els concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquesta web, per exemple, per subscriure’s o realitzar alguna consulta, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable Castellnou. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon o altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per http://castellnouedicions.com, només com es descriu en l’Avís legal i en la present Política de Privacitat.

A Castellnou existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per a cada sistema de captura (formularis):
      • Formulari de Registre: En aquest cas, sol•licitem les següents dades personals: Nom, direcció, etapes d’interès, àrees d’interès i càrrec, perquè puguis crear-te un compte         en el nostre sistema i tinguis accés a les seves funcionalitats. T’informem que les dades que ens facilites estaran ubicades en els servidors de:

Mailchimp (proveïdor de DIDACTA PLUS S.L.) està ubicat fora de la UE, a EEUU. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la qual la seva informació està disponible aquí, aprovada pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Existeixen altres finalitats per les que tractem les teves dades personals:
      • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la         confidencialitat de les dades personals que recull.
      • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.       • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es         descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.
      • Per gestionar les xarxes socials. Castellnou pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es portin a terme de les persones que es facin         seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de http://castellnouedicions.com, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de         privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de DIDACTA PLUS S.L.. Tractarem les         teves         dades amb les finalitats d’administrar correctament la teva presencia a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Castellnou. Així com per a         qualsevol altra         finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils dels seguidors en les xarxes socials per enviar publicitat de         manera individual.

D’acord amb el que està establert en el Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD) 2016/679, DIDACTA PLUS S.L. (Castellnou) amb domicili a Muntaner, 231, 2n 1ª B. 08021, Barcelona (Barcelona) serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Castellnou no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en un futur, a tercers sense el consentiment previ. Tot i això, en alguns casos es poden realitzar col•laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà el consentiment dels usuaris informant sobre la identitat del col•laborador i la finalitat de la col•laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment.

Per registrar-se a aquesta web, es requereix el consentiment d’aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol•licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades significatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Quant de temps conservem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol•liciti la seva supressió per part de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzem per a gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, http://castellnouedicions.com comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware, la seva oficina principal està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats en el teu ordinador, per ajudar a http://castellnouedicions.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie de l’ús de http://castellnouedicions.com (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.Mailchimp: servei d’enviament de correus (novetats, informació rellevant…). Està ubicat fora de la UE, a EEUU. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Navegació

En navegar per http://castellnouedicions.com es poden recollir dades no identificables que puguin incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

Google analytics

Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc web i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

info@castellnouedicions.com es compromet en l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat d’aquestes, així com a acomplir la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, amb conformitat amb el que està establert a la normativa vigent de protecció de dades.

info@castellnouedicions.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, i per tant de la violació de les dades, mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, DIDACTA PLUS S.L. s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Castellnou per processar dades del client (incloent-hi el seu personal, col•laboradors i prestadors) estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n Castellnou, haurà de notificar al Client sense cap demora i haurà de proporcional informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat quan es conegui o quan el Client ho sol•liciti de forma raonable.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que enviïs a info@castellnouedicions.com, exonerant a DIDACTA PLUS S.L. (Castellnou) de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de DIDACTA PLUS S.L. (Castellnou) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a DIDACTA PLUS S.L. (Castellnou) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

DIDACTA PLUS S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la industria. En aquests suposats, DIDACTA PLUS S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en escena.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, info@castellnouedicions.com no realitza pràctiques d’SPAM, així que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol•licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en el formulari que hi ha a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol•licitada.

En conformitat amb el que està exposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, http://castellnouedicions.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

                                                                              Document revisat el 18-06-2018.Política de cookiesEn aquesta web recopilem i utilitzem la informació tal com indiquem en la nostra política de privacitat. Una de les formes en les quals recopilem informació és a través de l’ús de la tecnologia esmenada “cookies”. A Castellnou utilitzem cookies per a diverses funcions.

Què és una cookie?

Una “cookie” és una petita quantitat de text que s’emmagatzema en el teu navegador (com Chrome de Google o Safari d’Apple) quan navegues per a la majoria de llocs web.

Què NO és una cookie?

No és un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni obra finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no acostumen a emmagatzemar informació sensible sobre tu, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies o informació personal, etc. Les dades que es guarden són de caràcter tècnic, estadístics, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no t’associa com a persona, sinó al seu navegador web. De fet, si tu navegues habitualment amb el navegador Chrome i proves a navegar per la mateixa web amb el navegador Firefox, veuràs que la web no es dóna compte que ets tu la mateixa persona, perquè en realitat està associant la informació al navegador, no a la persona.

Quin tipus de cookies existeixen?

Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

Cookies d’anàlisis: Recullen informació sobre el tipus de navegació que estàs realitzant, les seccions que més utilitzes, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.

Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció del seu navegador, país de procedència, idioma, etc.

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que estàs visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Mailchimp, Mailrelay, Facebook, Twitter, Google Adsense, etc.

Quines cookies utilitza aquesta web?

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. En aquest lloc web s’utilitzen les següents cookies:

Cookies pròpies

Inici de sessió: Les cookies per a iniciar sessió et permeten entrar i sortir del teu compte de Castellnou.

Personalització: Les cookies ens ajuden a recordar amb quines persones o llocs web has interactuat, perquè puguem mostrar-te contingut relacionat.

Preferències: Les cookies ens permeten recordar els teus ajustos i preferències, com l’idioma preferir i la teva configuració de privacitat.

Seguretat: Utilitzem cookies per evitar-te riscos de seguretat. Principalment per a detectar quan algú està intentant piratejar el teu compte de Castellnou.

Cookies de tercers

Aquesta web utilitza els serveis d’anàlisi, concretament, Google Analytics, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat d’aquest, però en cap cas s’associen a dades que puguin arribar a identificar a l’usuari. Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, Inc. L’usuari pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google.

Les cookies de les xarxes socials podem emmagatzemar en el seu navegador mentre navega per info@castellnouedicions.com, per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts de http://castellnouedicions.com en alguna xarxa social.

A continuació tens informació sobre les cookies:
      • Cookies de Facebook, veure més informació en la seva política de cookies
      • Cookies de Twitter, veure més informació en la seva política de cookies
      • Cookies d’Instagram, veure més informació en la seva política de cookies
      • Cookies de Linkedin, veure més informació en la seva política de cookies

Es poden eliminar les cookies?

Sí, i no només eliminar, sinó també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per a eliminar les cookies d’un lloc web has d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

      • Configuració de cookies per a Google Chrome
      • Configuració de cookies per a Apple Safari
      • Configuració de cookies per a Internet Explorer
      • Configuració de cookies per a Mozilla Firefox

Més informació sobre les cookies

Pots consultar el reglament sobre cookies publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva “Guia sobre l’ús de les cookies” i obtenir més informació sobre les cookies a Internet: http://www.aboutcookies.org/

Si desitges tenir un major control sobre la instal•lació de cookies, pots instal•lar programes o complements al seu navegador, coneguts com a eines de “Do Not Track”, que et permetran escollir aquelles cookies que desitgi permetre.

                                                                              Aquesta política de cookies ha estat actualitzada per última vegada el 18-06-2018.